Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rubenrunneboom.nl

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78467802.

Artikel 1. Definities en algemeen

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘voorwaarden’, wordt verstaan onder:

Ruben Runneboom: De eenmanszaak: ‘Rubenrunneboom.nl’, gevestigd te Groningen.

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening zijn beroep of bedrijf, die met Ruben Runneboom een Overeenkomst heeft gesloten of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.

Partijen: Zowel Ruben Runneboom als Opdrachtgever.

Overeenkomst: De door Partijen ondertekende opdrachtbevestiging.

Campagne: De online marketing campagne middels Google Ads, Bing, Facebook en / of LinkedIn.

Afwijkingen van de voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing. Ruben Runneboom en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien Ruben Runneboom gebruikmaakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden van de betreffende derden van toepassing. Voor wat betreft die diensten van deze derden zijn de algemene voorwaarden van deze derden in de verhouding tussen Ruben Runneboom en Opdrachtgever van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde algemene voorwaarden van deze derden.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt daar tevens onder verstaan: per e-mail.

Artikel 2. Offertes en Overeenkomst

Alle door Ruben Runneboom uitgegeven offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na factuurdatum.

Ruben Runneboom kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte een vergissing of verschrijving bevat.

Alle in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en overige heffingen van overheidswege.

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging, door Ruben Runneboom retour is ontvangen.

Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk teneinde Ruben Runneboom de Overeenkomst deugdelijk kan uitvoeren.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

Opdrachtgever kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en tegen het einde van de maand.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

Ruben Runneboom neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij een resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Ruben Runneboom overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de door Ruben Runneboom gewenste vorm ter beschikking te stellen.

Ruben Runneboom is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, en de hier uit voortvloeiende kosten op Opdrachtgever te verhalen, indien Opdrachtgever nalaat de gegevens en bescheiden, zoals benoemd in het vorig lid, (tijdig) te overleggen.

Indien zulks naar het oordeel van Ruben Runneboom redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de Overeenkomst, dan wel uit de aard van de Overeenkomst voortvloeit, is Ruben Runneboom gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden opdracht te geven tot levering van goederen en / of diensten.

Door Ruben Runneboom opgegeven oplevertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

Indien Opdrachtgever zelf direct aan Google betaalt, is en blijft de Campagne in beheer van Opdrachtgever.

Indien er landingspagina’s worden ingezet om de terugvindbaarheid van de website van Opdrachtgever te verbeteren worden er geen garanties gegeven met betrekking tot de wijze van indexering, ranking en snelheid waarmee dit gebeurt.

Ruben Runneboom zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzetgerelateerde zaken voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Door Ruben Runneboom ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van 14 dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

Artikel 4. Wijzigen van de Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen en / of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst schriftelijk aanpassen.

Ruben Runneboom zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de Overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van de vergoeding tot gevolg heeft.

Indien Ruben Runneboom uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Ruben Runneboom wordt overschreden. Ruben Runneboom is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hier uit voortvloeit.

Artikel 5. Vergoeding en betaling

De vergoeding die Opdrachtgever aan Ruben Runneboom verschuldigd is, wordt berekend op grond van het budget dat Opdrachtgever voor de Campagne beschikbaar stelt.

De vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de Overeenkomst.

Betaling door Opdrachtgever van de vergoeding dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op aftrek, korting of verrekening, te geschieden door storting op of overschrijving naar een door Ruben Runneboom aan te wijzen bankrekening.

Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is Ruben Runneboom gerechtigd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.

Indien Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in dat geval minimaal 15% van het onderhavige factuurbedrag met een minimum van € 45,-.

Ruben Runneboom is te allen tijde gerechtigd tot deelfacturering over te gaan.

Ruben Runneboom is gerechtigd (algehele) vooruitbetaling van de vergoeding te verlangen.

Artikel 6. Opschorting, staking en ontbinding

Ruben Runneboom is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:

Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Overeenkomst;

Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens Ruben Runneboom zal (kunnen) voldoen;

Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen, de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is.

Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Ruben Runneboom is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.

Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens Ruben Runneboom worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.

Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is Ruben Runneboom alsdan gerechtigd van Opdrachtgever de volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever, ontbindingskosten en gederfde inkomsten.

Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte kosten voor de Campagne.

Artikel 8. Zorgplicht en geheimhouding

Ruben Runneboom zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Ruben Runneboom is tevens verplicht tot geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. De verplichtingen van Ruben Runneboom geldt ook voor de door Ruben Runneboom ingeschakelde derden.

Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij dit anders door de wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhoudingplicht geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen Ruben Runneboom een informatieplicht opleggen.

Ruben Runneboom is gerechtigd om, in geanonimiseerde vorm, zijn portfolio op zijn website te publiceren.

Artikel 9. Klachten

Klachten over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij Ruben Runneboom gemeld te worden.

Klachten over geleverde diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na het eindigen van de Overeenkomst bij Ruben Runneboom gemeld te worden

Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

Indien een klacht gegrond is, zal Ruben Runneboom de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Ruben Runneboom.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Ruben Runneboom is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Ruben Runneboom niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke wel van hem verwacht had mogen worden.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ruben Runneboom aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Ruben Runneboom toegerekend kunnen worden;

De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

De aansprakelijkheid van Ruben Runneboom, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het onderhavige eigen risico van Ruben Runneboom.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ruben Runneboom beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Ruben Runneboom en Opdrachtgever voor de werkzaamheden in de Overeenkomst zijn overeengekomen.

In afwijking van het vorige lid, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot de over de laatste drie maanden verschuldigde vergoeding.

Ruben Runneboom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ruben Runneboom is uitgegaan van, door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Ruben Runneboom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Ruben Runneboom.

Ruben Runneboom is niet aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van door Ruben Runneboom ingeschakelde derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Ruben Runneboom zal de algemene voorwaarden van de door hem ingeschakelde derden mogen tegenwerpen aan Opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de Overeenkomst door deze derden betreft.

Opdrachtgever vrijwaart Ruben Runneboom voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Alle uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Ruben Runneboom, lijdt slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ruben Runneboom.

Artikel 11. Overmacht

Indien Ruben Runneboom door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Ruben Runneboom alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner zijner, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: Elke van de wil van Ruben Runneboom onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Ruben Runneboom behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet en / of de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Ruben Runneboom door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Ruben Runneboom kan worden gevergd.

Indien Ruben Runneboom bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Indien de overmachtsperiode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeenkomen, verkrijgt Opdrachtgever een onbeperkte en eeuwigdurende licentie ten aanzien van de door Ruben Runneboom voor Opdrachtgever ontwikkelde zaken. Ruben Runneboom behoudt zich het recht voor om alle aan deze ontwikkeling ten grondslag liggende zaken en ideeën zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en / of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Tevens behoudt Ruben Runneboom zich het recht voor om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

Ruben Runneboom vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde dat de door Ruben Runneboom zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van derden. Opdrachtgever dient Ruben Runneboom onverwijld schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van een dergelijke rechtsvordering en zal de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaten aan Ruben Runneboom. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Ruben Runneboom verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

De verplichting tot vrijwaring, als bedoeld in het vorig lid, vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:

Door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Ruben Runneboom ter beschikking gestelde materialen; dan wel

Wijzigingen aan materialen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Ruben Runneboom aan heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen.

Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarstelling aan Ruben Runneboom van apparatuur, programmatuur, databestanden of andere materialen, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart Ruben Runneboom tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de grond dat het zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 13. Slotbepalingen

Deze voorwaarden blijven van kracht indien Ruben Runneboom van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Ruben Runneboom is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Alle rechtsverhoudingen tussen Ruben Runneboom en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Ruben Runneboom en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord Nederland, locatie Groningen.

Er is sprake van een geschil, als bedoeld in het vorige lid, zodra één der Partijen dat stelt.

Deze voorwaarden treden in werking op 7 december 2020.